شماره تماس پشتیبانی 07635245077-07635245055

اعضای هیئت مدیره

محمدشریعتمداری

سمت : ریئس هیئت مدیره

عبدالله محمدی

سمت : عضو هیئت مدیره

صالح منصوریان

سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره

محمود بازماندگان

سمت : بازرس اصلی

علی کاظمی

سمت : بازرس علی البدل

عبدالرشید رضوانی

سمت : نایب رییس هیئت مدیره

شعبان رحمانی فام

سمت : عضو هیئت مدیره

مصطفی اسلامی

سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره

عبدالباسط رضوانی

سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جلال الدین محمدی

سمت : عضو هیئت مدیره

ناصر الطافی

سمت : عضو هیئت مدیره